ระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลนับจากวันและเวลาที่ลงทะเบียน
1. ผู้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 00.01 – 8.00 น. แก้ไขข้อมูลได้ ไม่เกินเวลา 8.00 น. ในวันเดียวกัน
2. ผู้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 – 23.59 น. แก้ไขข้อมูลได้ ไม่เกินเวลา 8.00 น. ในวันรุ่งขึ้น